Nui Blog

Trời tính không bằng máy tính

Liên hệ

CV của tôi:

Trên Linkedin: https://linkedin.com/in/ngxson

You can download my resume (in English): https://blog.ngxson.com/files/cv-english.pdf

Nếu có câu hỏi, thắc mắc nào, các bạn có thể gửi về địa chỉ email của mình:

Email: [email protected]

Github: https://github.com/ngxson/

Tumblr: https://t.ngxson.com

Donate me!!

Paypal:

Theme by Anders Norén