Nui Blog (ngxson)

Trời tính không bằng máy tính

Liên hệ

CV của tôi:

You can download my resume (in English): https://blog.ngxson.com/files/cv-english.pdf

Nếu có câu hỏi, thắc mắc nào, các bạn có thể gửi về địa chỉ email của mình:

Email: [email protected]

Github: https://github.com/ngxson/

Tumblr: https://ngxson.tumblr.com

Twitter: https://twitter.com/thichthat 

Donate me!!

Thẻ viettel: https://goo.gl/forms/cx49Gf0TQA3zfyXk2

Paypal:


Theme by Anders Norén