Trời tính không bằng máy tính

HOMEPAGE – About

 <div class="col-md-6 col-md-pull-6 hidden-xs hidden-sm">
  <figure class="fh5co-feature-image animate-box" style="height:500px">
   <img src="https://blog.ngxson.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/homepage-about.png" alt="nuichatbot ngxson">
  </figure>
 </div>

 <div class="col-md-6">
  <span class="fh5co-label animate-box">Giới thiệu</span>
  <h2 class="fh5co-lead animate-box">Nui là ai?</h2>
  <div class="fh5co-feature">
   <div class="fh5co-icon animate-box"><i class="icon-user"></i></div>
   <div class="fh5co-text animate-box">
    <h3>Lập trình viên</h3>
    <p>Tên thật của tôi là Sơn. Tôi đã bắt đầu lập trình từ khi còn bé (từ hồi cấp 1). Hiện tại tôi là một lập trình viên tự do (freelancer), và hoạt động về nhiều mảng.</p>
   </div>
  </div>
  <div class="fh5co-feature">
   <div class="fh5co-icon animate-box"><i class=" icon-graduation-cap"></i></div>
   <div class="fh5co-text animate-box">
    <h3>Học vấn</h3>
    <p>Tôi đã từng học ở THPT chuyên Nguyễn Huệ, sau đó là Đại học Công nghệ. Hiện tại đang du học ở Pháp, và đang theo học tại INSA Centre Val de Loire
    <br/>
    </p>
   </div>
  </div>
  <!--div class="fh5co-btn-action animate-box">
   <a href="https://blog.ngxson.com/contact" class="btn btn-primary btn-cta">Liên hệ ngay</a>
  </div-->
 </div>