Trời tính không bằng máy tính

HOMEPAGE – Feature 2

<div class="col-md-6 col-md-push-6">
  <figure class="fh5co-feature-image animate-box">
   <img src="https://blog.ngxson.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/macbook.png" alt="nuichatbot ngxson">
  </figure>
 </div>
 <div class="col-md-6 col-md-pull-6">
  <span class="fh5co-label animate-box">Chuyên môn</span>
  <h2 class="fh5co-lead animate-box">Công nghệ chính</h2>
  <div class="fh5co-feature">
   <div class="fh5co-icon animate-box"><i class="icon-facebook"></i></div>
   <div class="fh5co-text animate-box">
    <h3>Facebook Chatbot</h3>
    <p>Với kinh nghiệm 4 năm làm về nền tảng facebook, đặc biệt là mảng Chatbot Facebook / Chatfuel, Nui sẵn sàng đưa ra các giải pháp tối ưu theo nhu cầu của riêng bạn!</p>
   </div>
  </div>
  <div class="fh5co-feature">
   <div class="fh5co-icon animate-box"><i class="icon-server2"></i></div>
   <div class="fh5co-text animate-box">
    <h3>Web App</h3>
    <p>Website truyền thống và Web app cũng là phần Nui đã có kinh nghiệm nhiều năm. Sản phẩm đảm bảo về bảo mật cũng như hiệu năng, sử dụng các công nghệ mới nhất như Firebase, ReactJS,...</p>
   </div>
  </div>
  <div class="fh5co-feature">
   <div class="fh5co-icon animate-box"><i class="icon-android"></i></div>
   <div class="fh5co-text animate-box">
    <h3>Android App</h3>
    <p>Với việc đón đầu các xu hướng mới nhất, ví dụ như Kotlin, React Native, Nui sẵn sàng đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất dành riêng cho bạn.</p>
   </div>
  </div>
 <div class="fh5co-btn-action animate-box">
   <a href="https://blog.ngxson.com/contact" class="btn btn-primary btn-cta">Liên hệ ngay</a>
  </div>
 </div>