Trời tính không bằng máy tính

HOMEPAGE – Projects

[
 {
  name: "Nui Checkin - 2019",
  img: "https://blog.ngxson.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/unnamed.png",
  description: "Hệ thống quản lý khách mời bằng mã QR",
  url: "https://projects.ngxson.com/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-c%C3%B3-l%E1%BB%A3i-nhu%E1%BA%ADn/app-checkin-qr-code",
 },
 {
  name: "Sim888.vn - 2018",
  img: "homepage/projs/sim888.jpg",
  description: "Chatbot tra cứu giá sim, trợ giúp bán hàng",
  url: "https://projects.ngxson.com/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-c%C3%B3-l%E1%BB%A3i-nhu%E1%BA%ADn/sim888-chatbot",
 },
 {
  name: "NUI Speech - 2017",
  img: "homepage/projs/12.jpg",
  description: "Nhập điểm, nhập số liệu bằng giọng nói",
  url: "https://speech.app.ngxson.com",
 },
 {
  name: "Hearty.vn - 2017 (hợp tác)",
  img: "homepage/projs/10.png",
  description: "Hệ thống chatbot trò chuyện, tâm sự",
  url: "https://hearty.vn/",
 },
 {
  name: "Chatbot CNH - 2017",
  img: "homepage/projs/9.png",
  description: "Chatbot nói chuyện với người lạ",
  url: "https://chatbot.ngxson.com/",
 },
 {
  name: "Web Design / Database - 2016",
  img: "homepage/projs/5.png",
  description: "Fanpage tổng hợp các dự án và cuộc thi",
  url: "https://www.facebook.com/tonghopevent/",
 }
]