Trời tính không bằng máy tính

chatbot

Hướng dẫn truy cập giao diện Admin – Nui Chatbot

Hướng dẫn truy cập giao diện Admin:

  1. Đặt 1 password ở biến ADMIN_PASSWORD (trong file const.js). Lưu ý rằng để đảm bảo tính bảo mật, bạn không nên đặt cùng password với MongoDB hay FB_PAGE_VERIFY_TOKEN
  2. Chạy deploy.bat để cập nhật lên server
  3. Truy cập vào https://nuichatbot.github.io/
  4. Ô Host điền link tới bot của bạn, ví dụ của mình là http://nuichatbot-public.herokuapp.com/
  5. Ô password điền password bạn đã đặt cho ADMIN_PASSWORD
  6. Bấm Login
MỚI! Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua chatbot: