20 September, 2020

Từ điển Pháp - Việt cho Kindle

Từ điển Pháp - Việt cho Kindle
Available in:
 Vietnamese
Reading time: 1 min.
Table of content

  Bản từ điển này có số lượng từ ngữ nhiều và giải nghĩa chi tiết hơn so với StarDict

  Định dạng mobi, có thể chạy trên tất cả các loại Kindle như Kindle Paperwhite, Kindle Oasis, Kindle Touch,…

  Từ điển Pháp – Việt (81198 từ): Tải xuống

  Từ điển Việt – Pháp (47759 từ): Tải xuống

  Từ điển tiếng Việt (53424 từ): Tải xuống

  .

  .

  .

  Want to receive latest articles from my blog?