Nui Blog

Trời tính không bằng máy tính

facebook, tutorial

TUT: Tag tất cả members group vào comment

Hướng dẫn tag tất cả thành viên (member) trong nhóm (group) facebook vào 1 comment

Các script đều có ở phía dưới post này

Script đầu tiên (để lấy danh sách members)

var memberstr = ""; var temp = {};
var memberlist = document.getElementsByTagName('html')[0].innerHTML.match(/member_[0-9]+/g);
for(var i=0 ; i<memberlist.length ; i++) {
 if (temp[memberlist[i]]) continue;
 temp[memberlist[i]] = true;
 memberstr += "@["+memberlist[i].substring(7,100)+":0] ";
}
copy(memberstr);

Script thứ hai (UPDATE: cho phép tag nhiều hơn 50 người)

var tagmembers = "";

tagmembers = tagmembers.match(/[0-9]{5,}/g) || [];
var nuiform = "";
var nuiinterval;
(function(send) {
 XMLHttpRequest.prototype.send = function(formData) {
  if (formData && formData.indexOf('tagallpeople') !== -1) {
   nuiform = formData;
   nuiinterval = setInterval(nuisend, 400);
  } else {
   send.call(this, formData);
  }
 };
})(XMLHttpRequest.prototype.send);
var nuisend = function() {
 if (tagmembers.length <= 0) {
  clearInterval(nuiinterval);
  alert('Đã xong! Hãy F5 lại trang.')
  return;
 }
 var _ranges = [];
 var _text = "";
 for (var i = 0; i < 49 && tagmembers.length > 0; i++) {
  _ranges.push({
   "entity": {
    "id": tagmembers.pop().toString()
   },
   "length": 1,
   "offset": 1 + i * 2
  });
  _text += " A";
 }
 var request = new XMLHttpRequest();
 request.open("POST", "https://www.facebook.com/api/graphql/");
 request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 request.send(nuiform.replace(
  encodeURIComponent(
   `{"ranges":[],"text":"tagallpeople"}`
  ),
  encodeURIComponent(
   `{"ranges":${JSON.stringify(_ranges)},"text":"${_text}"}`
  )
 ));
}

Theme by Anders Norén