Nui Blog (ngxson)

Trời tính không bằng máy tính

facebook, tutorial

TUT: Tag tất cả members group vào comment

Hướng dẫn tag tất cả thành viên (member) trong nhóm (group) facebook vào 1 comment

Các script đều có ở phía dưới post này

Script đầu tiên (để lấy danh sách members)

var memberstr = ""; var temp = {};
var memberlist = document.getElementsByTagName('html')[0].innerHTML.match(/member_[0-9]+/g);
for(var i=0 ; i<memberlist.length ; i++) {
 if (temp[memberlist[i]]) continue;
 temp[memberlist[i]] = true;
 memberstr += "@["+memberlist[i].substring(7,100)+":0] ";
}
copy(memberstr);

Script thứ hai (UPDATE: cho phép tag nhiều hơn 50 người)

var tagmembers = "";

tagmembers = tagmembers.split(' ');
var nuiform = "";
var nuiinterval;
(function(send) {
  XMLHttpRequest.prototype.send = function(formData) {
	if (formData && formData.indexOf('tagallpeople') !== -1) {
		nuiform = formData;
		nuiinterval = setInterval(nuisend,400);
	} else {
		send.call(this, formData);
	}
  };
})(XMLHttpRequest.prototype.send);
var nuisend = function() {
	if (tagmembers.length <= 0) {
		clearInterval(nuiinterval);
		alert('Đã xong! Hãy F5 lại trang.')
		return;
	}
	var temp = "";
	for (var i=0 ; i<49 && tagmembers.length>0 ; i++) {
		temp += tagmembers.pop()+" ";
	}
	var request = new XMLHttpRequest();
	request.open("POST", "https://www.facebook.com/ufi/add/comment/?dpr=1.5");
	request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
	request.send(nuiform.replace('tagallpeople', encodeURIComponent(temp)));
}

Leave a Reply

Theme by Anders Norén